Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2 Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht: zie ook bij tarieven.

Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, via SMS of de e-mail (kan 24 uur per dag) (maar niet via whatsapp) te worden gedaan

3 Vergoeding en Tarieven

Wanneer de cliënt verzekerd is voor dieetbegeleiding zal declaratie bij de zorgverzekering worden ingediend. Cliënten die niet verzekerd zijn of het de uren al heeft opgebruikt ontvangen een factuur.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Het tarief per kwartier is in 2017: € 15,00. Actuele informatie over consulten en eventueel pakketten vindt u op de site onder vergoeding en tarieven

4 Betalingsvoorwaarden:

4.1 De door voedingsadviesbureau Heerlijk Fit gedeclareerde en in rekening gebrachte bedragen zijn direct opeisbaar.

4.2 De debiteur (u als cliënt van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit) dient de factuur binnen 14 dagen volledig te betalen op de rekening van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.

4.3 Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit zal in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd. Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit gaat niet in discussie met de verzekeraar over uw vergoeding; u bent daar zelf verantwoordelijk voor.

4.4 Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

4.5 In het algemeen zal bij ingebrekestelling zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 25,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.

4.6 Ook als tussen Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort wanneer hiertoe aanleiding is.

5 Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6 Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

7 Modelregeling diëtist patiënt

Er wordt gewerkt volgens de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waarbij uw diëtist is aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist-patiënt. Klik hier om de modelregeling te lezen.

9 Kwaliteitsregister Paramedici

De titel ‘Diëtist’ is wettelijk beschermd. Een diëtist heeft een vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd. Esther de Heer is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register stelt kwaliteitseisen. Paramedici (zoals de diëtist) worden periodiek beoordeeld op hun wijze van werken en er gelden minimum inrichtingseisen voor praktijkruimten. Paramedici moeten bovendien aantonen dat zij geaccrediteerde bij- en nascholingen volgen. Elke vijf jaar kunnen paramedici zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister, onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring voldoet.