Privacyverklaring

Privacyverklaring van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit te Assen

Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
 Naam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 BSN
 Telefoonnummer / mobiel nummer
 Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 E-mailadres
 Bepaalde, ter zake doende, medische en sociale gegevens

Waarom is dat nodig?
Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit heeft de persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit. U kunt zich afmelden als u hiervoor geen belangstelling heeft.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen
Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk hierbij aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling, bijvoorbeeld bij opname. Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit zal deze gegevens op een veilige manier overdragen.

Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit maakt gebruik van ICT dienstverleners bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Met deze organisaties heeft Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@heerlijkfit.info. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het mobiele nummer 06 48608814 of via mail@heerlijkfit.info.

Meer informatie
Als u  vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 4860 8814 of via mail@heerlijkfit.info.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.